فعالان حقوق کودک در زندان

سمانه اصغری

سمانه اصغری، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی و از فعالان حقوق کودکان است.

سمانه اصغری، فعال حقوق کودکان و عضو سابق هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، ۱۹ مهر ماه بازداشت شد. او دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی، ساعت ۹ صبح ۱۹مهر با هجوم نیروهای امنیتی در منزل خود در شهرری بازداشت شد. بنا به گزارش واصله، مامورین که متشکل از ۶ نیروی لباس‌شخصی و یک مامور زن بودند خود را مامور اداره آب معرفی کرده بودند.