فعالان حقوق کودک در زندان

مینا جندقی

مینا جندقی، فعال حقوق کودکان و عضو سابق هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از ۵ آبان ماه بازداشت شده است.