فعالان حقوق کودک در زندان

آتفه چهارمحالیان

آتفه چهارمحالیان، شاعر و از فعالان حقوق کودک است

آتفه چهارمحالیان، فعال حقوق کودکان، شاعر و عضو سابق هیأت دبیران کانون نویسندگان ۱۱ مهر ماه بازداشت شده است.