بیانیه دانش‌آموزی

پیش بسوی اعتصابات و اعتراضات سراسری

بدینوسیله تشکل دانش‌آموزان انقلابی تهران اعلام می‌کند همچنان که ما دانش‌آموزان به مبارزه خود برای تغییر، برای سرنگونی، برای آینده، برای آزادی، ادامه می‌دهیم، از تمامی اقشار می‌خواهیم که در این سه روز دست از کار کشیده و به اعتراضات سراسری بپیوندند. 

مانیفست شورای دانش‌آموزان آزاد‌اندیش ایران

قتل ژینا مهسا امینی، فرصتی برای دانش‌آموزان و مردم آزادی‌خواه ایران ایجاد کرد تا این بار متحـد و هم‌صدا با یکدیگـر در سراسـر کشور، سیاست تهاجمی نظام جمهــوری اسـلامی علـیه فــرهنگ غنی ایــران را محکوم کنند.