فعالان حقوق کودک

سروناز احمدی

سروناز احمدی فعال حقوق کودکان کارشناس ارشد رشته‌ مددکاری اجتماعی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است، در حوزه زنان نیز فعال است و مقالاتی را در این زمینه ترجمه و منتشر کرده است. 

مینا جندقی

مینا جندقی، فعال حقوق کودکان و عضو سابق هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از ۵ آبان ماه بازداشت شده است.

سمانه اصغری

سمانه اصغری، فعال حقوق کودکان و عضو سابق هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، ۱۹ مهر ماه بازداشت شد.