آمنه زمانی

آمنه زمانی، فعال حقوق کودکان، ظهر روز پنجشنبه سوم آذرماه در پی هجوم ماموران امنیتی به جلسه شبکه یاری کودکان کار بازداشت شده است و تا کنون اطلاعی از مکان وی نیست و نهاد بازداشت کننده در دسترس نیست.