Month: November 2022

سروناز احمدی

سروناز احمدی فعال حقوق کودکان کارشناس ارشد رشته‌ مددکاری اجتماعی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است، در حوزه زنان نیز فعال است و مقالاتی را در این زمینه ترجمه و منتشر کرده است. 

مینا جندقی

مینا جندقی، فعال حقوق کودکان و عضو سابق هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از ۵ آبان ماه بازداشت شده است.

سمانه اصغری

سمانه اصغری، فعال حقوق کودکان و عضو سابق هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، ۱۹ مهر ماه بازداشت شد.

مانیفست شورای دانش‌آموزان آزاد‌اندیش ایران

قتل ژینا مهسا امینی، فرصتی برای دانش‌آموزان و مردم آزادی‌خواه ایران ایجاد کرد تا این بار متحـد و هم‌صدا با یکدیگـر در سراسـر کشور، سیاست تهاجمی نظام جمهــوری اسـلامی علـیه فــرهنگ غنی ایــران را محکوم کنند.