بیانیـه جمعی از دانش‌آمــوزان مـدرسـه فرزانگان دخت ایران پروین شهـر ساری

ما جمعی از دانش‌آمــوزان مـدرســه فرزانگان دخت ایران پروین (تیزهوشان) شهر سـاری هستیم.تعداد افـرادی مثل ما زیاده که مخالف این حکومت دیکتاتور هستیم.