حقوق کودک

پیش بسوی اعتصابات و اعتراضات سراسری

بدینوسیله تشکل دانش‌آموزان انقلابی تهران اعلام می‌کند همچنان که ما دانش‌آموزان به مبارزه خود برای تغییر، برای سرنگونی، برای آینده، برای آزادی، ادامه می‌دهیم، از تمامی اقشار می‌خواهیم که در این سه روز دست از کار کشیده و به اعتراضات سراسری بپیوندند.